نوشته ها و مقالات این بخش ازمیان نوشته های ارسالی و یا ازمنابعی دیگر انتخاب می­شوند و نبایستی بامواضع ما همخوانی داشته باشند. این مطلب درمورد بخش به انتخاب ما نیز صادق است.

 

 

داعش

   

پناهندگان

pnahandegan