آیا سچفخا مبارزه مسلحانه و گذشته خود را نفی کرده است؟

sachafkha_wa_gozashte

 

تحلیلی از:سیاستهای امپریالیسم و قدرت حاکمه ـ گروه پیشرو

tahlili_az_syasathye_amperjalism

تحلیلی از:ماهیت طبقاتی دولت بعدازقیام ـ گروه پیشرو

tahlil_az_mahyate_dolat

تحلیلی از سرمایه داری وابسته ـ گروه پیشرو

 

sarmayedarywabaste

انقلاب در رویا

 

enghelab_dar_roya

ماجرای"ایران گیت" و درسر"راه کارگر"

 

darde_sare_rahekargar

برخوردی انتقاددی به نظرات شهید بیژن جزنی

Naghde_jazani

 

سربازان مزدور

 

soldner-soldaten

درباره "گارد آزادی"

dar_barye_garde_azadi

نشریه دانشجوئی سیاهکل3، هوادار چفخا(ارخا)

siahkal3

سیاهکل2، نشریه دانشجوئی هوادارچفخا(ارخا)

siahkal2

جایگاه قهر

 

jayeghah-ghahr

 

تشکلهای مستقل کارگری، کمونیستها و تسخیر قدرت دولتی

t.kargaran

 

هردم از این بار بری میرسد

refrandom