امپریالیسم: ترور، جنگ، ...برای سود

 

نامه به رژی دبره

 

name_be_debre

یاداشتهایی پیرامون مانیفست حزب نوساز آقای منصور حکمت

jadashthaye-bijan_hirmandpur

روبسپیر و انقلاب فرانسه

Robespierre

امپریالیسم جدید

 

خاطرات بولیوی ـ چه گوارا

 

جنگ پارتیزانی ـ چه گوارا

jange partizani

امپریالیسم و جنگ

amperjalism wa jang

 

 

کمون پاریس(کامل)

La_commune_de_Paris

درباره جایزه نوبل

nobel

کشتار خلق ارمنی

armeniengenozid

زنده باد اول ماه مه!

1.mai

قیام 1934 کارگران اتریش

Februar_1934_ Wien

 

انقلاب اکتبر

enghelabe_okobr

سلاح های اتریش در سراسر جهان باعث کشتار می شوند

 

slahhay_otrish

به یاد رفیق کمونیست، فرانس اشتروبل

Franz_Strobl

آزادی از سلطه فاشیسم درهفتادسال پیش توسط ارتش سرخ

2.weltkrieg

دونالد ترامپ، مرتجعی تمام عیار درکاخ سفید

 

dtrump

آیا اتریش کشوری بیطرف است؟

otrishe_neutral

تزهائی درباره راسیسم

theshaii_dar_barye_rassism

آیا جنبش ضدفاشیستی علیه حزب آزادیخواه اتریش جلوگیر فاشیسم خواهد بود؟

Antifa

صدمین سالگشت انقلاب کبیر اکتبر

sadomin_salgarde_EOktobr

جنبش کنونی، ماهیت آن و بدیل انقلابی

jonbesh_akhir

کاتالونی و حق تعیین سرنوشت

kataloni

باتحریکات جنگی آمریکا مقابله نماییم!

باگروه 20 مبارزه نماییم!

G-20-

برای آزادی رفیق ژرژ ابراهیم عبدالله

george_ibrahim

 

راه انقلاب سوسیالیستی دراتریش

Rahe_Enghelabe_Otrich

 

 

زنده باد روز بین المللی مبارزاتی زنان

8März2018

150 سال سرمایه

150_sal_sarmaje