خودبخودی و رهبری آگاهانه

آنتونیو گرامشی

khodbekhodi

 

ماتریالیسم تاریخی

materjalism

مانیفست حزب کمونیست

مارکس ـ انگلس

manifest

انقلاب پرولتری و فرهنگ

enghlabe_p_wa_farhang

توسعه سرمایه داری در روسیه

TS_dar_rusye

آنتی دورینگ

anti_doring

نقد برنامه گوتا

marx_nbgota

هنر و زندگی اجتماعی

honar_wa_zendegye_ejtemaee

 آوریل تزهای

tezhaye avril

سوسیالیسم قضائی

انگلس ـ کائوتسکی

sosjalisme_ghzaee

درباره مسئله یهود

maalye-jahod

امپریالیسم واقتصاد جهانی

imperjalism-wa_eghtesade_jehani

دولت و انقلاب

dolat_wa_enghelab

لودویک فیرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی

Foerbach

بی اعتنائی به سیاست

be atenaiye be siyasate

 

آموزش و فرهنگ

گرامشی

amosesh_wa_farhang

ماتریالیسم و امپریوکریتی سیسم

materjalism_wa_emp.

انقلاب وضدانقلاب در آلمان

engelab-wa_zedeenghelab

 (کامل)ایدئولوژی آلمانی

marx_ideologyie-almani

 

 

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد

engelabe prolteri va kaoteski mortad

نقش قهر در تاریخ

naghshe_ghahr

هیجدهم برومر لوئی بناپارت hejdahome_bromer

 

سه منبع و سه جزء مارکسیسم

3m_w3_j_marksism

اصول کمونیسم

osole komonism

مبارزات طبقاتی درفرانسه

mobarezat_tabaghati_dar_franse

 

حق ملل در سرنوشت خویش

haghe_melal

   
 

ازچه باید آغازکرد؟

az_che_bayad_aghaz_kard

   
 

برنامه نظامی انقلاب پرولتری

barnamye_nezami_enghelab_porelteri