چند نوشته از رفیق حمید اشرف:

 

جمع بندی سه ساله

jambandye3saleh

 

تحلیل یکسال جنگ چریکی درشهر و کوه

 

این سند دربخش آثار سچفخا می توان دید