نقدی بر"مصاحبه" (طرحی از وظایف)

 

tarhi az wasajef.

سخنی بارفقا

این نوشته را دربخش اسناد چفخا می توان دید