آثار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران از 1349-1357

 

 

آذربایجان ومساله ملی

azarbayejan

مبارزه مسلحانه ـ هم استراتژی، هم تاکتیک

mmheht

ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء

zmmvrtb

 

بررسی ساخت اقتصادی روستاهای کرمان

 

barrasye_rostahye_kerman

منشاء خانواده و دولت بخش 3و4

mansha-khanevadeh3

mansha-khanevadeh4

منشاء خانواده و دولت بخش 1و2

mansha-khanevadeh1

mansha-khanevadeh2

پیام دانشجو شماره1

 

pyame_daneshjoee_1

آموزشهای جنگ چریکی درشهر

 

amoseshe_jange_shahri

نبرد خلق شماره 3

nabardekhalgh3

نبرد خلق شماره 2

nabardekhlgh2.

نبرد خلق شماره 1

nabardekhalgh1.

 

نبرد خلق شماره 6

nabardekhalgh6.

نبرد خلق شماره 5

nabardekhalgh5.

نبرد خلق شماره 4

nabardekhalgh4.

 

اطلاعیه درگیری چریکها با نیروهای سرکوب

 

elamie_cherikha_03_1355

پاره ای از اعلامیه های توضیحی

 

pareee_az_elamyeha

نبرد خلق شماره 7

nabardekhalgh7.

 

درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن(1)

eslahate_arzi1

اعلامیه بمناسبت آغاز سال جدید تحصیلی دانشجویان

elamye_bemonsebate_sal_jadid_

از جبهه نبرد فلسطین

az_jebhye_nbarde_felstin